เป็นระบบจัดการ Telesale อย่างมืออาขีพ สามารถรองรับงานการโทรออก ไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Lead) ที่กำหนดได้ โดยหัวหน้าทีมสามารถสร้างและออกแบบ Campaign ได้หลากหลาย เพื่อใช้ในแต่ละภารกิจต่างกันได้ เช่น Telesale , Telecollection หรือทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น พร้อมทั้งยังสามารถนำเข้ารายชื่อจากไฟล์เอกสาร, กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของ campaign และ assign เจ้าหน้าที่ที่ต้องการให้รับผิดชอบแต่ละ campaign ที่ต้องการได้ สำหรับเจ้าหน้าที่สามารถเลือกรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการโทรออกด้วยตนเอง มีฟังก์ชั่นให้ทำการ filter รายชื่อได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ และสามารถเปิดดูรายละเอียดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Lead) เพื่อเตรียมตัวก่อนทำการโทรออกได้

ทั้งหมดนี้ หัวหน้างานสามารถตรวจสอบผลการทำงานในแต่ละ campaign ได้แบบ real time จากหน้าจอ campaign monitor เพื่อจัดการ Re-assign Lead ที่คงค้างให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆช่วยติดตามต่อไปได้

Feature Highlights

  • Campaign Management
  • Click to Call
  • AI Performance Monitoring
  • AI Behavior Monitoring