เป็นโปรแกรม CRM ด้านการบริการ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการกับปัญหาของลูกค้าขององค์กร ทั้งในส่วนของการบันทึกปัญหาใหม่, ติดตามปัญหาเดิมที่เคยแจ้งไว้แล้ว และสามารถเรียกใช้วิธีการแก้ไขที่มีอยู่ในองค์กร โดยจัดเก็บในรูปของ Knowledge Base มาใช้ในการตอบปัญหากับลูกค้าได้ เพื่อให้สามารถปิดปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเลือกวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีระบบการแจ้งข่าวสารทั้งภายในหน่วยงาน และองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

Feature Highlights

  • Incident Management
  • Incident Tracking
  • Problem Transfer
  • KB Management