ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการติดต่อ โดยสามารถรองรับการให้บริการผู้ติดต่อได้จากหลายช่องทาง ได้แก่ Phone Call , SMS , Email และ Live Chat เมื่อมีผู้ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทาง Phone หรือ Chat ระบบจะแจ้ง Queue ของแต่ละช่องทางให้ทราบ และสามารถให้บริการได้จากหน้าจอเดียว (One Single Screen) โดยสามารถกำหนดรูปแบบในการกระจายและจัดลำดับคิวของแต่ละช่องทาง พร้อมทำการเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลของผู้ติดต่อกับ Module อื่น ๆ ได้ทันที

Feature Highlights

  • IVR
  • WFH Telephony
  • Skill Base Rounting
  • AI Service Quality Monitoring